Consulting

HR Audit predstavlja sveobuhvatan metod kojim se sagledavaju postojeće strategije, politike i procedure upravljanja ljudskim resursima kako bi se identifikovale mogućnosti za poboljšanje rada i uspostavile najbolje prakse za sve HR funkcije. U toku savjetovanja organizacija dolazi do objektivnih i preciznih saznanja o efikasnosti svake pojedine HR funkcije (regrutovanja, orijentacije i socijalizacije, treninga, nagrađivanja itd), strategija HR i njihove usklađenosti sa strategijom organizacije, djelovanje u skladu sa zakonskim propisima, i primjeni i implementaciji najboljih praksa.
Poslovno planiranje predstavlja proces definisanja ciljeva, strategija i aktivnosti koje bi trebalo da omoguće organizaciji siguran rast i razvoj u definisanom vremenskom periodu. Cilj savjetovanja je da se izvrši objektivna situaciona analizira (trenutnog organizacionog konteksta, eksternog okruženja i internog okruženja), da se formulišu i implementiraju odgovarajuće strategije koje će se u toku rada modifikovati ili mjenjati, u zavisnosti od potrebe.
Organizacioni dizajn je proces stvaranja ili promjene organizacione strukture koja predstavlja formalnu podjelu poslova unutar organizacije. U fokusu savjetovanja je šest ključnih elemenata organizacionog dizajna: specijalizacija, departmentalizacija, lanac komandovanja, raspon kontrole, centralizacija i decentralizacija, i formalizacija.
Coaching predstavlja interaktivni i kreativni proces koji omogućava pojedincu ili organizaciji da maksimizira svoj potencijal i dostigne punu efikasnost. Trajanje savjetovanja zavisi od vrste i kompleksnosti potreba klijenta. U toku savjetovanja, vrši se monitoring rada odnosno procesa, dijagnoziraju se i procjenjuju izazovi i problemi na koje se treba uticati i na njih se ukazuje klijentu, definišu se koncepti, modeli i pristupi rada.