Consulting

HR Audit predstavlja sveobuhvatan metod kojim se sagledavaju postojeće strategije, politike i procedure upravljanja ljudskim resursima kako bi se identifikovale mogućnosti za poboljšanje rada i uspostavile najbolje prakse za sve HR funkcije. U toku savjetovanja organizacija dolazi do objektivnih i preciznih saznanja o efikasnosti svake pojedine HR funkcije (regrutovanja, orijentacije i socijalizacije, treninga, nagrađivanja itd), strategija HR i njihove usklađenosti sa strategijom organizacije, djelovanje u skladu sa zakonskim propisima, i primjeni i implementaciji najboljih praksa.
Pod razvojem ljudskih resursa podrazumijevaju se mjere i aktivnosti kojima se obezbjeđuje permanentno prilagođavanje znanja, sposobnosti i vještina zaposlenih, odnosno menadžera budućim zahtjevima posla i budućim potrebama i interesima organizacije. Cilj savjetovanja je da se obezbijedi 1) individualni razvoj (koji se bazira na poboljšanju učinka na trenutnom radnom mjestu), 2) razvoj karijere zaposlenih (koji se fokusira na poboljšanje učinka na budućim radnim zadacima), i 3) uspostavljanje sistema menadžmenta učinka (koji se koristi za povećanje organizacione sposobnosti i kapaciteta organizacionog učinka).
Organizacioni dizajn je proces stvaranja ili promjene organizacione strukture koja predstavlja formalnu podjelu poslova unutar organizacije. U fokusu savjetovanja je šest ključnih elemenata organizacionog dizajna: specijalizacija, departmentalizacija, lanac komandovanja, raspon kontrole, centralizacija i decentralizacija, i formalizacija.
Poslovno planiranje predstavlja proces definisanja ciljeva, strategija i aktivnosti koje bi trebalo da omoguće organizaciji siguran rast i razvoj u definisanom vremenskom periodu. Cilj savjetovanja je da se izvrši objektivna situaciona analizira (trenutnog organizacionog konteksta, eksternog okruženja i internog okruženja), da se formulišu i implementiraju odgovarajuće strategije koje će se u toku rada modifikovati ili mjenjati, u zavisnosti od potrebe.
Coaching predstavlja interaktivni i kreativni proces koji omogućava pojedincu ili organizaciji da maksimizira svoj potencijal i dostigne punu efikasnost. Trajanje savjetovanja zavisi od vrste i kompleksnosti potreba klijenta. U toku savjetovanja, vrši se monitoring rada odnosno procesa, dijagnoziraju se i procjenjuju izazovi i problemi na koje se treba uticati i na njih se ukazuje klijentu, definišu se koncepti, modeli i pristupi rada.
Politički marketing predstavlja osnov političkog djelovanja i života. Izostanak stručnog i naučnog pristupa dovodi do neprepoznatljivosti kandidata odnosno političkih subjekata u utrci u kojoj i najsitniji detalji mogu da odluče pobjednika. U razvijenim demokratskim društvima, svi subjekti, bez obzira da li se radi o pojedincima ili strankama, koriste marketing u ostvarivanju političkih ciljeva. Šta mođete očekivati? Sveobuhvatno istraživanje tržišta, profiliranje glasača, izrada programa/platforme, multmedijalnih materijala, različitih online marketinških alatki, promo materijala i drugo.