Moje knjige


(2015) Preduzetnički menadžment (Entrepreneurial Management)

(2015) Menadžment – principi i koncepti (Management – Principles and Concepts)

(2009) Osnovi menadžmenta neprofitnih organizacija (Principles of Management of Non-profit Organizations)

(2007) Menadžment ljudskih resursa (Human Resources Management)

(2007) Razvoj ljudskih resursa (Human Resources Development)

(2004) Timovi i timski rad (Teams and Teamwork)