Preporučena literatura za menadžersku edukaciju I

Osnove finansijskog mendžmenta, izdavač  Prentice Hall, iz 2008, čiji su autori James C. Van Horne, profesor emeritus na Univerzitetu Stanford i John M Wachowicz, profesor na Univerzitetu Tennessee, je knjiga koje je prevedena na više od deset stranih jezika i koja je jedna od najprodavanijih prevedenih akademskih udžbenika iz ekonomije.  Na spisku je obavezne literature za ispit iz finansijskog menadžmenta pri Association Of Chartered Certified Accountants.  Ovo je novo 13. …

Organizaciono ponašanje i kultura preduzeća

Pred­u­ze­će kao osnov­ni pri­vred­ni su­bjekt predstavlja or­ga­ni­za­ci­o­ni si­stem ko­ji se sa­sto­ji se od ne­ko­li­ko ele­me­na­ta, a to su: lju­di, ci­lje­vi, sred­stva za pro­iz­vod­nju, po­slov­ni pro­ce­si (funk­ci­je) i od­no­si me­đu lju­di­ma. Lju­di su sa svo­jim zna­njem i spo­sob­no­sti­ma po­kre­tač­ki i stva­ra­lač­ki ele­ment pred­u­ze­ća i či­ne oko­sni­cu nje­go­ve or­ga­niz­aci­o­ne struk­tu­re. Oni utvr­đu­ju ci­lje­ve pred­u­ze­ća, ko­je ostva­ru­ju ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma. pri to­me, lju­di po­mo­ću sred­sta­va za pro­iz­vod­nju oba­vlja­ju od­re­đe­ne po­slov­ne funk­ci­je kao svo­je­vr­sne pro­ce­se …

Liderstvo

Po­red ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu lju­di­ma i gru­pa­ma, te mo­ti­va­ci­je rad­ni­ka na za­la­ga­nje u ra­du, tre­ća kom­po­nen­ta uti­ca­ja me­nadž­men­ta na sa­rad­ni­ke je­ste vođ­stvo. Pod vođ­stvom se pod­ra­zu­me­va spo­sob­nost me­na­dže­ra da uti­če na rad­ni­ke da što vi­še do­pri­ne­su ostva­ri­va­nju ci­lje­va or­ga­ni­za­ci­je či­ji su čla­no­vi. Me­na­dže­ri u svo­joj ulo­zi vo­đe na­vo­de lju­de da ih sle­de. Za­to se vođ­stvo sma­tra po­seb­nom me­na­džer­skom spo­sob­no­šću ko­ja ni­je svoj­stve­na sva­kom me­na­dže­ru. Na­i­me, me­na­džer je ona lič­nost u pred­u­ze­ću …