Planiranje ljudskih resursa

Planiranje ljudskih resursa je proces kojim se, na osnovu očekivanih promena u internom i eksternom okruženju, predviđaju potrebe za ljudskim resursima. Planiranje je aktivnost predviđanja, kojom se trasiraju putevi i načini budućeg delovanja i postupanja. Iako se potreba za planiranjem ljudskih resursa ponekad ne shvata na pravi način, činjenica je da se ona ne sme potcenjivati i olako shvatati. Naprotiv, proces planiranja je izuzetno odgovorna, kreativna i zahtevna aktivnost, jer podrazumeva sposobnost predviđanja budućih promena u okruženju i njihovog mogućeg uticaja na organizaciju i njeno poslovanje. Organizacija u kojoj se funkcija planiranja marginalizuje, pre ili kasnije, suočava se sa nedostatkom kadrova odgovarajućeg obrazovnog profila i sa ozbiljnim teškoćama u ostvarivanju projektovanih zadataka i ciljeva.

Planiranje ljudskih resursa predstavlja integralni deo ukupnih planskih aktivnosti organizacije. Usvojeni planovi služe za uspešnije ostvarivanje i efikasniju kontrolu realizacije postavljenih ciljeva. Planiranjem se zalazi u budućnost, a kontrolom – gleda u prošlost. Jedno bez drugog ne može. Uloga planiranja ljudskih resursa, između ostalog, ogleda se i u smanjenju troškova poslovanja, jer uspešno planiranje dovodi do optimiziranja upotrebe raspoloživih ljudskih resursa i racionalizacije poslovanja. Ako, na primer, kompanija koja se kupovinom nove opreme opredelila za modernizaciju proizvodnog procesa i povećanje produktivnosti rada na vreme ne počne da zapošljava i obučava ljude koji će tom opremom rukovati, dugo će čekati na povraćaj uloženog kapitala, jer će kupljena oprema danima, a možda i mesecima stajati neiskorišćena. Odluka o kupovini opreme ne donosi se na prečac. Pre njenog donošenja mora se znati koliko novih ljudi i kog profila treba zaposliti, da bi se pribavljena oprema, odmah po instaliranju i osposobljavanju za rad, stavila u funkciju.

Planiranje ljudskih resursa je proces u kome pojačanu ulogu imaju top menadžment i sektor za ljudske resurse (prilog br. 1). Svako ima svoj deo posla. Sve se radi s ciljem da se stvore neophodni preduslovi za blagovremeno obezbeđivanje kadrova neophodnih za buduće poslovne aktivnosti organizacije. Pri tom se ništa ne radi izolovano, jer se planiranje ljudskih resursa mora odvijati u skladu sa vizijom i strategijom organizacije.

Planiranje ljudskih resursa može se posmatrati s više aspekta, od kojih su najznačajniji sledeći:

 • planiranje radi budućih potreba – svodi se na planiranje broja i stručnog profila ljudi koji će organizaciji biti neophodni u bližoj ili daljoj budućnosti;
 • planiranje radi buduće uravnoteženosti – vrši se poređenjem broja potrebnih radnika s brojem zaposlenih za koje se pretpostavlja da će ostati u organizaciji;
 • planiranje privremenog ili trajnog otpuštanja kadrova – vrši se u organizacijama u kojima, zbog tehničko-tehnoloških unapređenja, organizacionih promena i drugih razloga, postoji potreba da se deo radnika proglasi tehnološkim viškom;
 • planiranje odliva radne snage – svodi se na iskazivanje broja i stručnog profila kadrova koji odlaze u penziju, koji će duže odsustvovati s posla, koji nameravaju da odu iz organizacije i slično;
 • planiranje prijema novih radnika – ogleda se u sagledavanju broja, strukture i profila kadrova koje treba primiti i predviđanju dinamike kojom ih treba zapošljavati;
 • planiranje obuke i usavršavanja zaposlenih – podrazumeva definisanje uslova, programa i ciljeva obuke i određivanje ljudi koji će se starati za njeno
 • uspešno odvijanje.

Faze u procesu planiranja ljudskih resursa

Proces planiranja ljudskih resursa odvija se kroz četiri povezane faze. To su: 1) prikupljanje podataka o eksternom i internom okruženju, 2) predviđanje ponude i tražnje za ljudskim resursima, 3) usklađivanje ponude i tražnje ljudskih resursa i 4) praćenje, evaluacija i korigovanje plana.

Prikupljanje podataka o okruženju

Prikupljanje podataka o eksternom i internom okruženju predstavlja prvu fazu procesa planiranja ljudskih resursa. Prikupljanje podataka se vrši radi prepoznavanja i identifikacije ključnih faktora okruženja, tj. faktora koji mogu imati odgovarajući uticaj na ljudske resurse i sistem upravljanja. Prema tome, za potrebe planiranja ljudskih resursa nisu relevantni faktori (okruženja) čiji se uticaji ne odražavaju na stanje ljudskih resursa u organizaciji.

U ovoj fazi procesa planiranja trebalo bi identifikovati sve značajnije faktore, kako eksternog tako i internog okruženja, jer je to jedan od ključnih preduslova za nesmetan prelazak na ostale faze planiranja.

Faktori eksternog okruženja o kojima se, po pravilu, prikupljaju neophodne informacije su:

 • postojeći uslovi i očekivanja u pogledu uslova poslovanja, kako u privrednoj grani, odnosno delatnosti, u kojoj organizacija posluje, odnosno vrši svoje usluge, tako i u celoj privredi zemlje, pa i šire;
 • relevantne tehnologije;
 • karakteristike konkurencije;
 • stanje na tržištu rada (stopa nezaposlenosti, raspoloživost specifičnih zanimanja, struktura raspoložive ponude prema starosti, kvalifikacijama, polu i slično) i
 • zakonska regulativa u oblasti rada i radnih odnosa.

U isto vreme prikupljaju se i podaci o faktorima internog, tj. organizacionog okruženja, značajni za planiranje ljudskih resursa. Takvim faktorima smatraju se:

 • strateški i biznis planovi,
 • raspoloživa zaposlenost,
 • stopa fluktuacije radne snage,
 • stopa napuštanja organizacije.

Po okončanju potrebnih poslova u prvoj fazi prelazi se na drugu fazu procesa planiranja ljudskih resursa. Da bi se dalji tokovi planiranja nesmetano odvijali veoma je važno da se prikupljanje neophodnih podataka uspešno privede kraju. Od posebne važnosti su i procene koje se daju povodom sagledavanja pojedinih faktora eksternog okruženja.

Predviđanje ponude i tražnje za ljudskim resursima

Nakon prikupljanja neophodnih podataka o relevantnim faktorima eksternog i internog okruženja, pristupa se fazi predviđanja ponude i tražnje za ljudskim resursima. U drugoj fazi se moraju dati odgovori na dva osnovna pitanja: a) koliko ljudi i kojih kvalifikacija će nedostajati organizaciji da bi ostvarila svoj biznis plan i b) da li organizacija ima te kadrove ili ih mora tražiti izvan organizacije.

Predviđanje tražnje i ponude podrazumeva primenu dve osnovne grupe metoda, koje čine: 1) kvalitativni metodi i 2) kvantitativni metodi. Kvalitativni metodi, po svojoj prirodi, subjektivnog su karaktera. Naime, u procesu predviđanja budućih zbivanja i procesa, relevantnih za planiranje ljudskih resursa, oni se, pre svega, oslanjaju na subjektivne procene i intuiciju onih koji su zaduženi za predviđanja (prilog br. 2). Pogodni su za male organizacije i organizacije koje se po prvi put suočavaju sa aktivnostima planiranja, pa nemaju dovoljno podataka, niti iskustva za njihovo uspešno okončanje.

Kvantitativni metodi, za razliku od kvalitativnih, po svojoj prirodi, objektivnog su karaktera. U procesu predviđanja budućih pojava i procesa, značajnih za planiranje i upravljanje ljudskim resursima, oni se oslanjaju na raspoložive podatke i primenu različitih matematičkih metoda i modela, bez korišćenja subjektivnih procena.

Usklađivanje ponude i tražnje

Okončanjem druge faze u kojoj su, primenom kvalitativnih metoda, projektovane ponuda i tražnja za ljudskim resursima, mora se analizirati njihov odnos, kako bi se videlo da li su ponuda i tražnja uravnotežene. Ako se analizom dokaže da između dve promenljive varijable postoji neravnoteža ponude i tražnje, mora se utvrditi na koji način se ona manifestuje: u vidu suficita ili u vidu deficita. Suficit postoji onda kada je ponuda veća od predviđene tražnje, a deficit – kada je predviđena tražnja veća od predviđene ponude. Da bi se odnos između ponude i tražnje uravnotežio, u praksi se koriste dve vrste programa, i to: 1) programi za rešavanje suficita i 2) programi za rešavanje deficita.

Programi za rešavanje suficita se koriste kada se procenjuje da će postojeći zaposleni nadmašiti procenjenu tražnju. Organizacije se trude da blagovremeno, tj. unapred reaguju na očekivanu neravnotežu između ponude i tražnje. U tom smislu, one se obično opredeljuju za sledeće mere:

 • obezbeđivanje stimulacija za raniji odlazak u penziju,
 • nepopunjavanje radnih mesta onih koji odlaze iz organizacije,
 • transfer ili redizajniranje radnih mesta sa viškovima zaposlenih,
 • korišćenje viška vremena za obuku i održavanje opreme,
 • smanjenje zarada i drugih primanja,
 • smanjenje broja radnih sati,
 • davanje otkaza i slično.

Drugim rečima, ako se procenjuje da će postojeća radna snaga nadmašiti procenjenu tražnju, organizacija mora pravovremeno reagovati, kako bi postojeće resurse racionalno koristila. Stimuliše se odlazak u penziju, olakšava se odlazak iz organizacije, uvode se mere racionalizacije, pristupa se proglašenju viškova, smanjuju se zarade, obustavlja se prijem novih radnika i slično. Sve u zavisnosti od konkretne situacije i procene šta je najbolje i najbezbolnije uraditi. Ako se, na primer, procenjuje da je višak ponude u odnosu na predviđenu tražnju neznatan, opravdanije je pribeći meri skraćivanja radnog vremena za kritična radna mesta nego se opredeljivati za davanje otkaza i otpuštanje prekobrojnih radnika, ne samo zbog moralnih razloga nego i zbog interesa organizcije. Jer, organizaciji se ne isplati uvek da prekomernima isplaćuje pripadajuće otpremnine. Ona se, po pravilu, opredeljuje za solucije koje su u datim okolnostima isplativije, odnosno manje štetne.

Programi za rešavanje deficita koriste se kada je neophodno nadomestiti nedostatak ponude. Njima se, po pravilu, predviđaju sledeće mere i aktivnosti:

 • obezbeđivanje novih ljudi za rad s punim radnim vremenom i na neodređeno vreme,
 • nuđenje stimulacija i drugih pogodnosti za neodlazak u penziju,
 • zapošljavanje penzionera za rad s polovinom radnog vremena,
 • smanjivanje procenta napuštanja organizacije,
 • organizovanje prekovremenog rada,
 • zapošljavanje novih radnika za rad na određeno vreme,
 • ustupanje dela poslova drugim organizacijama,
 • prekvalifikacija i dokvalifikacija zaposlenih,
 • premeštanje zaposlenih na veće i deficitarnije pozicije i slično.

Za koju meru, odnosno za koje mere će se organizacija opredeliti zavisi od konkretnih prilika i procena njenog menadžmenta. Konačan stav se ne sme kositi sa ekonomskim interesima organizacije. Ako je, na primer, tražnja za određenim profilom kadrova neznatno veća od ponude takvih kadrova, nesporno je da je organizaciji isplativije da pribegne merama racionalnijeg korišćenja postojećih ljudi (organizovanjem prekovremenog rada, stimulisanjem neodlaska u penziju, smanjenjem odliva radne snage, smanjenjem otsustva s posla, povećanjem produktivnosti rada i slično) nego da zapošljava nove ljude. Jer, troškovi obuke, zarada i drugih primanja novoprimljenih ljudi mogu biti jako visoki.

Praćenje, evaluacija i korigovanje plana

Nijedan plan nije savršen i bez nedostataka, pa ma ko na njemu radio. Koliko god se planeri trudili da sačine realan, ostvarljiv i adekvatan plan, uvek se potkradu neke greške i propusti, jer nije lako unapred predvideti šta će se sve događati u planiranom periodu. Iz navedenih razloga, odavno je postalo jasno da doneti plan nije “sveto pismo” koje treba poštovati, ali ne i menjati. Naprotiv, iskustvo je pokazalo da se sudbina donetih planova mora pratiti do kraja. Bez toga, efekti planiranja bili bi daleko manji.

Prema tome, proces planiranja se ne okončava završetkom i usvajanjem plana, jer savremeni način planiranja podrazumeva i potrebu stalnog praćenja njegovog ostvarivanja. U postupku realizacije plana, procenjuje se i realnost njegovih parametara, a posebno realnost datih procena i relevantnih predviđanja. Ako životna realnost bitno odudara od planskih predviđanja i ako nastupe neprdviđene okolnosti, plan se može menjati i dopunjavati. Uostalom, sve što nije dobro treba menjati. Što pre to bolje.

Značaj planiranja ljudskih resursa

Planiranje se smatra jednom od najznačajnijih upravljačkih aktivnosti, zbog čega se i smatra integralnim delom ukupnih planskih aktivnosti organizacije. Reč je o aktivnosti od strateškog značaja za organizaciju i sistem upravljanja, tim pre što je reč o planiranju ljudskih resursa, koji se smatraju najznačajnijim resursima i najvećim blagom svake organizacije. O značaju uspešnog i efektivnog planiranja ljudskih resursa možda najilustrativnije svedoče ciljevi koji se njime žele ostvariti: da pravi ljudi rade prave stvari na pravom mestu i u pravo vreme.

Uspešnim planiranjem ljudskih resursa doprinosi se racionalnijem korišćenju raspoloživih potencijala, održavanju i razvoju ljudskih resursa, smanjenju troškova poslovanja, usklađivanju ponude i tražnje za ljudskim resursima i ostvarivanju organizacionih i pojedinačnih ciljeva i interesa. Drugačije rečeno, planiranjem kadrova stvaraju se pretpostavke za blagovremeno obezbeđivanje neophodnih ljudskih resursa za nesmetano ostvarivanje budućih poslovnih aktivnosti organizacije. Zbog toga se i kaže da se takvo planiranje ne može posmatrati kao samostalna i izolovana upravljačka aktivnost, već kao aktivnost koja je čvrsto povezana ne samo sa ukupnim planskim aktivnostima nego i sa globalnom strategijom organizacije. Planiranje je osnova na kojoj se uzdižu sve ostale aktivnosti u preduzeću, zbog čega je treba posmatrati u širem organizacionom kontekstu.

Planiranjem ljudskih resursa stvaraju se značajni preduslovi za pravovremeno reagovanje na promene i proaktivno delovanje. Što su promene veće i značaj planiranja je veći. U tom kontekstu, može se reći da značaj planiranja ljudskih resursa posebno dolazi do izražaja u slučajevima kao što su:

 • uvođenje novih tehnologija (ako organizacija na vreme ne obezbedi i ne obuči kadrove koji novouvedenim tehnologijama treba da rukuju, odnosno upravljaju, suočiće se sa ozbiljnim posledicama);
 • proširenje poslovnih kapaciteta (kada su organizaciji neophodni novi ljudi, koje treba na vreme obezbediti, obučiti i osposobiti za samostalan rad u proširenom delu organizacije);
 • smanjenje obima poslovanja (koje može dovesti do nekontrolisanog, brzopletog i pogrešnog otpuštanja pojedinih radnika);
 • povećana fluktuacija radne snage (koja je veoma često uzrokovana nepostojanjem dugoročnih i dobrih planova razvoja i napredovanja zaposlenih, koji u takvim uslovima odlaze tamo gde im je bolje i gde unapred mogu znati kakve su im perspektive u pogledu razvoja karijere itd).

 

Nastavak pročitajte u udžbeniku Menadžment ljudskih resursa