Preporučena literatura za menadžersku edukaciju IV

Knjiga Menadžmet ljudskih resursa, autora Gary Dessler, profesora sa Florida International Univerziteta, na pristupačan i razumljiv način pruža studentima i menadžerima jasan i cjelovit prikaz osnovnih koncepata i tehnika u menadžmentu ljudskih resursa. Knjiga obiluje brojnim primjerima iz prakse i studijama slučajeva što joj dodatno daje na težini jer teoriju povezuje sa praksom na realističan način. Ova knjiga će, kao i njena prethodna izdanja, ubrzo početi da se koristi kao obavezna literatura na mnogim visokoškolskim ustanovama i na svim studijskim ciklusima te će isto tako postati i popularno štivo menadžera i službenika u departmanima za ljudske resurse, linijskih menadžera i najviših rukovodećih kadrova. Menadžment ljudskih resursa omogućava čitaocima uvid u svakodnevne alatke i vještine neophodne za uspješno funkcionisanje menadžera i biznisa u cjelosti. Praktični pristupom, autor daje pregled i novih tehnologija i društvenih medija i platformi koje se postale, u skorije vrijeme, izuzetno vrijedna i nezaobilazna alatka HR profesionalaca.

Knjiga je koncipirana u pet dijelova, sa ukupno 18 poglavlja. Ono što je posebno vrijedno i značajno za sve HR profesionalce jeste i poseban dio posvećen zasigurno najboljem Institutu za HR certifikaciju na svjetu (HR Certification Institute®), te certifikatima HRCI PHR® and SPHR®. Nadalje, poseban dodatak je posvećen i vodećoj asocijaciji za HR the Society for Human Resource Management (SHRM). Na ovaj način autor želi da skrene pažnju svima na nužnost prije svega kvalitetnog a potom i redovnog obrazovanja svih HR stručnjaka. Online vježbe, video klipovi, video vježbe, mini simulacije za upotrebu u učionicama, brojna pitanja za razmatranja i diskusiju, e-tekstovi. Kvizovi, testovi i još mnogo, mnogo drugih novih alatki koji trebaju da omoguće kvalitetnu edukaciju budućih HR menadžera.

Uzevši sve u obzir, Knjiga Menadžmet ljudskih resursa, autora Gary Dessler-a preporučuje se kako studentima tako i HR profesionalcima i zasigurno predstavlja štivo koje je nazaobilazno u savremenoj teoriji i praksi.