Kumuniciranje unutar tima

 ”Najvažnija stvar pri komuniciranju je čuti ono što se ne kaže.” PETER F. DRUCKER Uspješno komuniciranje je osnova za dobar i kvalitetan rad tima. Timski rad, kao zajednički oblik rada većeg ili manjeg broja ljudi, u velikoj mjeri zavisi od načina prenošenja informacija između članova tima. Ako je sistem prenosa informacija adekvatan, efikasnost članova tima je veća. Neadekvatno prenesene informacije mogu da dovedu do kolapsa u radu tima i do …

Dizajniranje timova

”Pronaći dobre igrače je lako. Staviti ih da zajedno igraju kao jedan tim je sasvim druga priča.” Casey Stengel Najznačajnije aktivnosti u procesu dizajniranja tima Pod dizajniranjem tima podrazumijeva se proces u kome se odvijaju brojne aktivnosti, od kojih su najznačajnije sljedeće: 1) analiza poslova i određivanje uloga u timu, 2) određivanje strukture tima, 3) stvaranje klime povjerenja, saradnje i podrške, 4) određivanje strategije rada, 5) obuka i usavršavanje članova …

Vrste timova

Timovi se mogu formirati na različitim nivoima organizacije i na osnovu većeg broja kriterijuma. Podjela timova zavisi i od razloga za njihovo formiranje, njihovog sastava, vrste posla kojim se timovi bave, itd. U suštini, kada je riječ o timovima u organizacijama i preduzećima, najčešće se govori o radnim i upravljačkim timovima. Radni timovi Prvi radni timovi javili su se prije 40-ak godina, kao svojevrsna potreba za novim načinom organizovanja ljudi …