Dizajniranje timova

”Pronaći dobre igrače je lako. Staviti ih da zajedno igraju kao jedan tim je sasvim druga priča.” Casey Stengel Najznačajnije aktivnosti u procesu dizajniranja tima Pod dizajniranjem tima podrazumijeva se proces u kome se odvijaju brojne aktivnosti, od kojih su najznačajnije sljedeće: 1) analiza poslova i određivanje uloga u timu, 2) određivanje strukture tima, 3) stvaranje klime povjerenja, saradnje i podrške, 4) određivanje strategije rada, 5) obuka i usavršavanje članova …

Vrste timova

Timovi se mogu formirati na različitim nivoima organizacije i na osnovu većeg broja kriterijuma. Podjela timova zavisi i od razloga za njihovo formiranje, njihovog sastava, vrste posla kojim se timovi bave, itd. U suštini, kada je riječ o timovima u organizacijama i preduzećima, najčešće se govori o radnim i upravljačkim timovima. Radni timovi Prvi radni timovi javili su se prije 40-ak godina, kao svojevrsna potreba za novim načinom organizovanja ljudi …

Timovi i timski rad

Proces globalizacije, sve oštrija konkurencija, tranzicioni efekti kao i brz tehničko-tehnološki razvoj dovode do potrebe za stalnim praćenjem načina rada i njegovog prilagođavanja novonastalim situacijama. U tom cilju, zadatak je svake organizacije da oblikuje strukturu koja će biti u mogućnosti da se u svakom momentu prilagodi potencijalnim izazovima koji dolaze iz bližeg ili daljeg okruženja. Lične sposobnosti svakog čovjeka su od neizmjerne važnosti za uspješno poslovanje organizacije, ali ipak u …